Varför rekonstruktion?

Finansiella problem

Det är vanligt förekommande att företag i sina ambitioner att vinna marknadsandelar drabbas av akut likviditetsbrist som leder till att företaget blir underkapitaliserat. Så kan bland annat ske genom investeringar i produktutveckling, expansionsåtgärder eller kundförluster. Även företag med i grunden sunda affärsidéer och goda affärsmöjligheter kan stagnera och få akuta likviditetsproblem då de utsetts för tidigare nämnda svårigheter. I detta skede är det också lätt att hamna i en omfattande skuldbördessituation, som i sämsta fall kan leda till konkurs. Företagens begränsade likviditet tvingar företagsledningens fokus till överlevnad; varav stagnation vidtar. I ett sista skede kommer en konkurs att vara oundviklig för det fall att företaget inte vidtar lämpliga åtgärder.

Vi ser möjligheter

På REK Gruppen värdestter vi viljan att börja om på nytt och tro på möjligheterna som en företagsrekonstruktion kan medföra. En konkurs är ofta mycket kostsam och missgynnande för såväl företagets anställda som för samhället i stort. Genom en rekonstruktion tas företagets goda egenskaper tillvara vilket leder till en snabb och effektiv omstart. REK Gruppen är ett ledande företag specialiserat på att stödja företag med lönsamhets- och betalningsproblem genom informella företagsrekonstruktioner. Vi hjälper företagare att få kraft att mobilisera energi och fokusera företagets dyrbara tid på rätt saker.Våra konsulter och specialister bildar ett team där erfarenhet, innovation och mod ger attraktiva och mätbara resultat för våra kunder. Som kund får du fortlöpande uppdateringar om utvecklingen kring dina ärenden och eventuella hinder på vägen. Vi agerar i förebyggande syfte och sätter alltid kundens bästa i första rummet.

Tjänster - Rekonstruktion
Tjänster – Rekonstruktion Vårt erbjudande När vi hjälper företag med finansiella problem skapar vi ett antal stora kärnvärden som skapar möjligheter för företag att leva vidare under goda förutsättningar. Vårt […]
Praktiska råd
Praktiska råd Så lyckas du med rekonstruktionen Rekonstruktion är en komplicerad process och det kan vara svårt att veta hur man bör förhålla sig till det praktiska genomförandet. Ofta bidrar […]
Rekonstruktion
Välj rätt väg tillbaka Rekonstruktionsförfarandet Rekonstruktionsförfarandet innebär fortlevnadsmöjligheter för företag med bra marknadsutsikter som av olika skäl fått ekonomiska problem. REK Gruppen arbetar med företag som har drabbats av insolvens […]